Marketing

Giới thiệu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân Marketing – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, được xây dựng và giảng dạy năm 2019. Năm 2021, CTĐT được cải tiến phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Lần cải tiến năm 2022, chương trình đào tạo xác định 3 mục tiêu đào tạo và 10 chuẩn đầu ra, thời gian đào tạo 3 năm. Chương trình được thiết kế dựa trên phân tích năng lực nghề của người làm nghề Marketing gồm năng lực hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động Marketing; năng lực thấu hiểu các kiến thức quản trị liên quan trong môi trường toàn cầu; năng lực xây dựng quan hệ người – người; năng lực giao tiếp; Phẩm chất của người làm nghề Marketing,…

Chương trình đào tạo Marketing

Xem thêm

Bản mô tả chương trình đào tạo Marketing

Xem thêm

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Marketing

Xem thêm

Liên hệ

Tin tức