Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo Thạc sĩ – Bộ 2014

Quy chế đào tạo Ths – NTT 2019

QĐ ban hành Quy chế Đào tạo Thạc sĩ NTT 2019

Exh 2.2 Decision No.4933 of MOET on permitting NTTU to train MBA