Thư Ký

Cô Nguyễn Thị Thắng
Thư ký khoa
Email: ntthang@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Cô Trần Thị Bích Hồng
Giáo vụ khoa
Email: ttbhong@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Ths. Nguyễn Thị Bưởi
Chuyên viên
Email: ntbuoi@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh

Call Now