Biểu mẫu đơn xử lý học vụ – NTTU

STT Nội dung Biểu mẫu Biểu mẫu
1 Đăng ký học phần bổ sung BM-ĐT-01
2 Chuyển lớp học phần BM-ĐT-02
3 Rút học phần đã đăng ký BM-ĐT-03
4 Rút học phần đã đăng ký (Mẫu mới 2023) BM-ĐT-03-NEW
5 Hoãn thi / Chuyển lịch thi BM-ĐT-04
6 Phúc khảo kết quả thi BM-PK-01
7 Cập nhật điểm môn học/ học phần BM-ĐT-05
8 Miễn học, chuyển điểm học phần BM-ĐT-06
9 Xét tốt nghiệp bổ sung BM-ĐT-07
10 Chuyển ngành học BM-ĐT-08
11 Nghỉ học tạm thời BM-ĐT-09
12 Thôi học BM-ĐT-10
13 Nhập học lại sau thời gian nghỉ học tạm thời BM-ĐT-11
14 Chuyển trường:  
14.1 + Chuyển từ trường NTTU sang trường khác BM-ĐT-12
14.2 + Chuyển từ trường khác về NTTU BM-ĐT-13
15 Đơn viết tay BM-ĐT
16 Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu trang cá nhân BM-HV-06
17 Đơn đăng ký học ghép – Khoa QTKD BM-GHEP

NTTU: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành