ThS. Đào Thị Thu Hiền
Trưởng bộ môn
Email: dtthien@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Nguyễn Quốc Thái
Giảng viên
Email: nqthai@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Phạm Thị Thùy Trang
Giảng viên
Email: ptttrang@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Võ Vương Bách
Giảng viên
Email: vvbach@ntt.edu.vn
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh

GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN